"Nasza Polonia"
ESTONIA

Główne kierunki estońskiej polityki zagranicznej

Minister Spraw Zagranicznych K. Ojuland zaprezentowała na forum Parlamentu główne kierunki estońskiej polityki zagranicznej.

Podkreślając, iż Estonia jako małe państwo nie może mieć wpływu na politykę globalną i z tego względu widzi przede wszystkim swą aktywną rolę w Regionie Bałtyckim, Minister stwierdziła jednak, iż integracja z Unią Europejską i wejście do NATO wymagają od Estonii aktywności i udziału w przedsięwzięciach takich jak Irak, Afganistan czy stabilizacja Bałkanów.

Poniżej zasadnicze tezy wystąpienia:

- Estonia konsekwentnie popiera rozwój UE jako związku równych państw.

- Estonia domaga się przyjęcia zasady: jeden kraj - jeden komisarz.

- Zakres decyzji Rady Ministrów UE musi być ograniczony do przypadków jasno określonych w Traktacie Konstytucyjnym.

- Liczba miejsc w Europejskim Parlamencie określona w Traktacie Nicejskim nie może być zredukowana podobnie jak powinna zostać zachowana zasada ustalonego tam systemu głosowania.

- Estonia popiera wysiłki na rzecz wzmocnienia międzynarodowej roli UE poprzez wypracowanie wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa.

- Fundamentalną kwestią dla bezpieczeństwa Estonii i jej ekonomicznego rozwoju jest rozwój dobrych relacji UE - Rosja, co musi być warunkiem dla wprowadzenia w długiej perspektywie wzajemnego ruchu bezwizowego.

- W rozmowach UE - Rosja Estonia chce być aktywnym uczestnikiem.

- Estonia zainteresowana jest aktywnym udziałem w inicjatywie "Enlarging Europe - New Neighbours".

- Estonia jako kraj strefy granicznej zainteresowana jest w budowie europejskiej polityki odnośnie migracji i bezpieczeństwa granic przy zachowaniu zasady "każdy kraj strzeże własnej granicy".

- Estonia popiera rozwój ESDP traktując ten projekt jako komplementarny i wzmacniający NATO.

- Dla Estonii współpraca UE i NATO traktowana być musi nie tylko jako współpraca dwóch organizacji, ale również w płaszczyźnie relacji Europa - Stany Zjednoczone.

W Regionie Bałtyckim priorytetami Estonii są trzy następujące kwestie:

1. Ochrona środowiska, szczególnie chodzi o bezpieczeństwo w transporcie ropy (wprowadzenie zakazu transportu tankowcami o pojedynczym dnie).

2. Rozwój regionalnej żeglugi, sieci energetycznych oraz współpracy transgranicznej.

3. Koordynacja walki ze zorganizowaną przestępczością, handlem bronią, narkotykami, ludźmi i przemytem. Koordynacja pracy służb celnych i straży granicznej.

Nasz Czas 33/2003 (622)