Komunikat prasowy Ambasady RP


XI posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i RL

W dniach 29-30.08.2003 odbyło się w Wilnie i Dubinkach XI posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i RL, któremu współprzewodniczyli Alvydas Medalinskas - doradca prezydenta RL ds. polityki zagranicznej i Andrzej Majkowski - podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Komitet, w skład którego obok pełnomocników prezydentów wchodzą przedstawiciele zainteresowanych resortów obu państw, pełni rolę instrumentu inspirującego rozwój wszechstronnej współpracy polsko-litewskiej.

W trakcie dwustronnych obrad dokonano przeglądu stanu dialogu politycznego, współpracy gospodarczej i handlowej ze szczególnym uwzględnieniem projektów infrastrukturalnych w zakresie transportu drogowego, kolejowego i morskiego oraz połączeń elektroenergetycznych. Jedną ze szczególnych kwestii dyskutowanych była potrzeba usprawnienia funkcjonowania przejść granicznych Budzisko-Kalwaria i Ogrodniki-Łozdzieje.

Wymieniono poglądy na temat możliwości bliskiej współpracy w odniesieniu do istotnych kwestii wielostronnych, uznając daleko idącą zbieżność stanowisk wobec aktualnych tematów dyskutowanych na forum Unii Europejskiej, w tym projektu Traktatu Konstytucyjnego oraz przyszłego kształtu polityki wschodniej UE. Przedmiotem pogłębionej refleksji była zwłaszcza możliwość współdziałania obu krajów we wnoszeniu konstruktywnego wkładu w rozwój relacji ze wschodnimi sąsiadami.

Odnotowano z satysfakcją bliskie członkostwo Litwy w NATO, a na tym tle doskonale układającą się współpracę wojskową, która uzyskała ostatnio nowy niezwykle ważny wymiar międzynarodowy w postaci współdziałania sił zbrojnych RL i RP w polskiej strefie stabilizującej w Iraku.

Omówiono także stan współpracy kulturalnej, w tym działalność Fundacji A. Mickiewicza.

Zgodzono się, że przygotowania do wspólnych obchodów X rocznicy podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy w kwietniu 2004 r. powinna stanowić impuls do podjęcia starań o ostateczne uregulowanie wymagających jeszcze załatwienia kwestii dwustronnych.

Członkowie Komitetu zostali przyjęci przez prezydenta RL R. Paksasa, który wskazał na rosnącą wagę problematyki wielostronnej w przyszłej działalności Komitetu oraz celowość wykorzystywania tego forum do wzajemnego konsultowania stanowisk.

Członków Komitetu przyjęli również P. Česna, minister gospodarki RL i Z. Balčytis, minister transportu i komunikacji.

Nasz Czas 28/2003 (617)