Informacja dla obywateli polskich zamieszkałych lub czasowo przebywających na Litwie

W dniach 7 i8 czerwca 2003 roku odbędzie się referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prawo głosowania mają obywatele polscy, którzy najpóźniej 8 czerwca br. ukończą 18 lat i legitymują się ważnym polskim paszportem.

Na Litwie Obwodowa Komisja ds. Referendum oczekiwać będzie na głosujących 7 i 8 czerwca br. w Konsulacie Generalnym RP w Wilnie, ul. Smelio g. 22A, w godzinach od 6 do 20.

Warunkiem udziału w referendum jest zgłoszenie się osób uprawionych do tworzonego przez Konsulat spisu wyborców. Zgłoszenia można dokonać ustnie, listownie (adres jak wyżej), faxem (nr w Wilnie 270 90 09), pocztą elektroniczną (kgpl@tdd.lt) lub telefonicznie (nr w Wilnie 270 90 05). Powinno ono zawierać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL (jeśli był nadany) i numer paszportu wraz z terminem jego ważności i informacją, kto go wydał. Zgłaszać się powinni obywatele polscy na stale zamieszkali w Republice Litewskiej oraz czasowo w niej przebywający, a nie posiadający zaświadczenia o prawie do głosowania z gminy, w której stale zamieszkują. Ostatnio termin zgłoszenia do spisu mija 3 czerwca br. Obywatele polscy czasowo przebywający na Litwie w dniach referendum muszą przedstawić komisji zaświadczenie o prawie do głosowania, wystawione przez gminę miejsca stałego zamieszkania.

Szczegółowe informacje związane z referendum uzyskać można w Konsulacie Generalnym RP w Wilnie (adres i numery tel. - jak wyżej).

Konsul Generalny RP

Nasz Czas 20/2003 (609)