Uwaga. Stypendium Fundacji "Semper Polonia"

Konsulat Generalny RP w Wilnie informuje, że studenci polskiego pochodzenia, studiujący na litewskich uczelniach, mogą ubiegać się o stypendium Fundacji "Semper Polonia" na letni semestr roku akademickiego 2002/2003 jeżeli spełniają następujące warunki:

- Posiadają narodowość polską lub mogą wykazać swoje polskie pochodzenie;

- Studiują w kraju swojego zamieszkania;

- Osiągają w nauce wyniki co najmniej dobre;

- Posługują się językiem polskim w stopniu dobrym;

- Aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego;

- Nie posiadają stałego zatrudnienia;

- Nie ukończyli 24 roku życia w momencie składania pierwszego wniosku stypendium.

Osoby ubiegające się o stypendium po raz pierwszy składają w Konsulacie Generalnym RP w Wilnie (ul. Sm?lio 22 A) następujące dokumenty:

- Wniosek o przyznanie stypendium Fundacji "Semper Polonia" - konieczna opinia organizacji polonijnej pkt. 21 (druk wniosku dostępny w KG w Wilnie);

- Podanie do prezesa Fundacji pana Marka Hauszylda;

- Życiorys;

- Zaświadczenie z uczelni, potwierdzające fakt odbywania nauki na danym roku studiów wraz ze średnią ocen za ostatni semestr nauki;

- Paszport do wglądu.

Dokumenty przyjmowane są w KG w Wilnie w terminie od 16 do 30 kwietnia br. w godz. 9.00 - 13.00

Nasz Czas 14/2003 (603)