Litwa


Tydzień w skrócie

"VP Market". Grupa specjalistów "VP Market" z dyrektorem generalnym N. Numavičiusem przesiedla się żyć i pracować do Warszawy. Największe w krajach bałtyckich przedsiębiorstwo handlu detalicznego zamierza w najbliższych kilku latach otworzyć w Polsce tysiąc przedsiębiorstw handlowych, przejmując 5 - 7% handlu detalicznego w tym kraju.

Obecnie "VP Market" posiada na Litwie 166 centr ów handlowych, 50 na Łotwie i jeden w Estonii. Przewiduje się, że tegoroczny obrót przedsiębiorstwa osiągnie 1 mlrd euro.

Korupcja. Coraz więcej faktów korupcji wyjawiają organa ścigania w trakcie badań przedziałów i zwrotu ziemi. Jak podaje prasa dotyczy to nie tylko urzędników służb reformy rolnej, ale też posłów i merów.

Przypada na rodzinę. Na sto rodzin na Litwie średnio przypada 57 komórkowych telefonów; 46 samochodów; 12 komputerów; 106 telewizorów; wideo magnetofonów - 22; magnetofonów - 45; automatycznych maszyn do mycia - 43; odkurzaczy - 67; mikrofalówek - 18.

Zaufanie do władzy. Badania wykazały, że zaufanie u ludności mają: instytucja prezydenta - 24,8 proc.; rząd - 9,2 proc; sądy - 8,6 proc.; samorządy - 4,1 proc.; Sejm - 4 proc. Badani byli zdania, że: Litwa jest rządzona bardzo dobrze - 0 %; dobrze - 8,7 proc.; zadowalająco - 22,3 proc.; źle - 39,4 proc.; bardzo źle - 19,5 proc.

Nowy rektor. Wileński Uniwersytet Pedagogiczny ma nowego rektora. Senat uczelni wybrał na te stanowisko akademika A. Gaižutisa.

Pozew. Znajdujący się obecnie w więzieniu na Łukiszkach działacze (Burokevičius, Kuolelis, Mackevičius) byłej Komunistycznej Partii Litwy, popierającej zachowanie Związku Sowieckiego, zwrócili się do Eropejskiego Sądu Praw Człowieka o przyznanie im kompensacji od Rządu Litwy za doznane moralne i materialne straty na sumę 13 mln Lt.

Nie uczą się. Jak wykazały badania ponad pięć tys. dzieci w wieku szkolnym nie uczęszcza do żadnej ze szkół.

Zasiłki macierzyńskie. Sejm uchwalił zwiększenie od roku 2004 zasiłków macierzyńskich w związku z urodzeniem dziecka i na jego utrzymanie.

Snaig?. Fabryka z Olity, produkująca znane lodówki "Snaig?", nabyła 85 proc. rosyjskiej spółki "Techprominwest" i już od roku 2004 zamierza produkować lodówki w Rosji.

Sprawozdanie Rządu. Składając w Sejmie sprawozdanie z działalności za 2002 rok, premier A. Brazauskas zaznaczył, iż polepszyły warunki działalności gospodarczej, zmniejszyła się przestępczość, zwiększyły się dochody ludności. Wśród podstawowych problemów premier wymienił wysoki poziom korupcji, nierównomierny rozwój regionów, niski poziom nabywczy ludności, wysoki poziom nędzy i bezrobocia.

Nowy most. 4 kwietnia br. została przerzucona konstrukcja nowego mostu, który jest budowany naprzeciwko Biblioteki Wróblewskich. Ma nosić imię Mendoga.

Spotkanie z papieżem. Jedną z pierwszych zagranicznych wizyt prezydent A. Paksas chciałby złożyć w Watykanie i spotkać się z papieżem Janem Pawłem II.

Wizyta. 4 kwietnia premier A. Brazauskas złożył wizytę w Rumunii, gdzie wziął udział w spotkaniu przedstawicieli państw - kandydatów na członków NATO. Spotkał się również z prezydentem I. Iliescu.

Sejm odrzucił. Większością głosów Sejm odrzucił proponowaną poprawkę ustawy, aby urzędnicy - kierownik administracji powiatu i jego zastępca, mogli być radnymi samorządów.

Stabilny pokój. Prezydent R. Paksas przedstawił Sejmowi projekt postanowienia o przedłużeniu terminu pobytu litewskich wojskowych w Afganistanie.

Najbardziej popularni. Badania wykazały, że socjaldemokraci są obecnie najbardziej popularni i w wyborach do Sejmu zdobyliby 15 proc. głosów, liberalni demokraci zdobyliby 12,1 proc., a liberałowie - 10,1 proc.

Małżeństwa. Zwiększa się na Litwie liczba osób rozwiedzionych, samotnych, wdów i wdowców, maleje natomiast osób, zawierających związki małżeńskie.

Wynagrodzenia i renty. W minionym 2002 roku na Litwie najwolniej wzrastały wynagrodzenia i renty - w Estonii najszybciej.

Minimalne wynagrodzenie na Litwie na koniec grudnia 2002 roku wynosiło 125 euro, na Łotwie - 111 euro, w Estonii - 149 euro. Średnia renta starcza wynosiła na Litwie 94,4 euro, na Łotwie - 106,8 euro, w Estonii - 117,6 euro.

Największa wystwa. Zakończoną 30 marca budowlaną wystawę w "Litexpo" pt. "Resta 2003" odwiedziło 60 tys. osób. Zajmująca 31,3 m.kw. wystawa była największą nie tylko na terenie "Litexpo", ale i wśród krajów bałtyckich.

Poparcie dla Unii. Obecnie przystąpienie Litwy do Unii popiera 62,9 proc, jest przeciw - 13,1 proc., nie ma jeszcze zdania - 18,4 proc.

Kurs walut. W bankach Litwy jednostkę waluty można wymienić na lity po następującym kursie: 1 USD - 3,20 Lt; 1 euro - 3,44 Lt; 1 zł - 0,78 Lt; 10 estońskich kron - 2,20; 1Łat - 5,46; 1000 białoruskich rb - 1,63; 10 rosyjskich rb - 1,03.


Powiedzieli

Gintaras Šurkus, doradca prezydenta:

Jestem obecnie doradcą prezydenta, czyli moimi ustami przemawia prezydent.

Gediminas Kirkilas, poseł na Sejm:

Powstaje wrażenie, że tutaj siedzą jedynie dwa gołębie pokoju - Pavilionis i Veselka, a pozostali - to jastrzębie.

Eligijus Masiulis, poseł na Sejm:

Uspaskich uznaje za tępych nie tylko dziennikarzy litewskich, ale w ogóle całą ludność Litwy.

Eduardas Šablinskas:

Gariunaj są naszym laboratorium przedsiębiorczości. Dlatego nie próbujmy tego niszczyć.


Nasz Czas 13/2003 (602)