Od i do redakcji


Do ministra oświaty i nauki RL Algirdasa Monkevičiusa
Do mera miasta Wilna pana Arturasa Zuokasa

O sytuacji w Jerozolimskiej Szkole Średniej

Szanowni Panowie

Ze szczególną trwogą odebraliśmy wiadomość o niespotykanym w Wilnie od lat incydencie, który miał miejsce w Jerozolimskiej Szkole Średniej, gdzie omal nie doszło do tragedii o trudnych do przewidzenia skutkach. Szczególne niepokojącym jest fakt, że wiedząc o zamierzonej bójce uczniów z litewskich i polskich klas, dyrektor Algimantas Janušonis oddalił się ze szkoły, tym samym dając wolną rękę biegowi wyarzeń. I tylko odpowiedzialna reakcja rodziców nie dopuściła do tragicznych zajść.

Nie jest też tajemnicą dla polskiego społeczeństwa w Wilnie, że konflikt, podłożem którego jest chęć dyrekcji szkoły pozbycia się polskiego pionu, w tej szkole trwa już przez wiele lat.

W związku z tym, że szkoła ta została wybudowana w roku 1938 ze składek ludności polskiej, społeczeństwo wyjątkowo krytycznie ocenia wszelkie próby skierowane ku temu, aby dziś wnukowie budowniczych zostali wypędzeni z jej murów, uznając takie poczynania za szczególnie krzywdzące i niemoralne.

W związku z powyższym i mając na uwadze dobre imię miasta Wilna oraz jego wielowiekowe tradycje wielokulturowości i tolerancji, apelujemy o zmianę dyrekcji szkoły, która w tym i wcześniejszych wypadkach nie stanęła na poziomie zadania.

Byłoby też krokiem we właściwym kierunku, gdyby w szkole został zatrudniony pedagog narodowości polskiej na stanowisku zastępcy dyrektora do pracy z polskimi dziećmi, jak to ma miejsce w innych mieszanych szkołach Wilna.

W celu kardynalnej popprawy sytuacji proponujemy w tym rozwijającym się rejonie miasta Wilna wybudować współczesną szkołę dla litewskich dzieci. Ze swojej strony deklarujemy wszelką pomoc na miarę naszych możliwości, w tym poszukiwanie finansowego wsparcia.

Z poważaniem w imieniu Rady Naczelnej Polskiej Partii Ludowej
Antonina Połatwiec
Wilno, 22 03 2003 r.

(Zam.142)

Nasz Czas 12/2003 (601)