Fundacja "Zbiory Wileńskie"
zaprasza do współpracy

21 stycznia br. w Wilnie została zarejestrowana Fundacja "Zbiory Wileńskie" ("Vilniaus Kluodai"), której podstawowym statutowym celem działania jest zbiór, badanie i publikowanie materiałów, związanych z historią Ziemi Wileńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po roku 1944. Dlatego Zarząd Fundacji byłby niezmiernie zainteresowany, aby zbiorach Fundacji znalazły się materiały dotyczący urodzonych Wilnian. Po opracowaniu otrzymanych materiałów zostaną one przekazane zgodnie z zawartą umową na przechowanie do Archiwum Nowego Litwy.

Chodzi nam o to, aby w Wilnie można by było znaleźć historyczny ślad o Polakach związanych z Litwą, a w szczególności z Ziemią Wileńską, dający możliwość przyszłym badaczom szukać dalszych informacji o życiu i dorobku naszych Rodaków w krajach następnego ich zamieszkania i działalności. Pozwoli to też w pewnym stopniu ułożyć obraz o zbiorowym losie Wilnian - tych, co tu pozostali, i tych, co zmuszeni byli Wilno i Litwę porzucić, jak również o tym, co oni wnieśli do skarbnicy krajów zamieszkania i świata.

O ile pozwolą okoliczności i możliwości Fundacji - w dalszej perspektywie na tej podstawie mógłby powstać zalążek placówki muzealnej, rozwijać się działalność wydawnicza, mogłyby być też wspierane badania w terenie historycznego zamieszkania ludności polskiej na Litwie itp.

Tymczasowa siedziba Fundacji znajduje się: 2001 Wilno ul. Didżioji 40,
tel./fax (3705) 212-33-88 i 234-75-87, e-mail: v.k@bnk.lt

Nasz Czas 9/2003 (598)