Unia Europejska


Środki realizacji planu rozwoju wsi na lata 2004-2006

Wczesne wycofanie się rolników z towarowej produkcji rolnej

Ministerstwo Rolnictwa opracowuje plan rozwoju wsi na lata 2004 - 2006, na którego podstawie będą przydzielane właśnie środki finansowe z funduszy strukturalnych.

W opracowanym planie zawarto cztery podstawowe elementy wczesnego wycofania się rolników z towarowej produkcji rolnej.

Celem pierwszego elementu - wycofania się z towarowej produkcji rolnej, jest polepszanie struktury gospodarstw oraz odmładzanie wieku rolników. Można to osiągnąć, stwarzając sprzyjające warunki do przerwania towarowej produkcji rolnej w drobnych gospodarstwach, komasując ziemię rolników, którzy dobrowolnie przeszli na wcześniejszą emeryturę. Ten środek może być stosowany w dwóch kierunkach: dla wycofujących się z towarowej produkcji rolnej rolników w wieku 55 lat i starszych, ale którzy jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz dla właścicieli drobnych gospodarstw mlecznych w wieku od 55 do 70 lat. Udział w tym przedsięwzięciu jest oparty wyłącznie na dobrej woli samych rolników.

Szczególnie ważnym problemem są drobne gospodarstwa mleczne, które po wstąpieniu Litwy do UE nie będą w stanie rozwijać produkcji według wymagań i standardów UE.

Właścicielom drobnego gospodarstwa mlecznego w wieku od 55 do 70 lat zamierza się wypłacić kompensaty, zależnie od posiadanej w gospodarstwie liczby krów. Kompensatę obliczono na podstawie ogólnego zysku produkcyjnego, przypadającego na jedną dojną krowę. Ogólna maksymalna suma pomocy na trzy lata (2004 - 2006 r.) wynosi 6380 euro na gospodarstwo. Rolnicy będą mogli trzymać krowy na swe potrzeby, ale nie będą mogli dostarczać mleko na rynek. Litwa jest jedynym krajem kandydującym, któremu UE przyznała wyjątek: z tej pomocy właściciele gospodarstwa mlecznego będą mogli korzystać do wieku 70 lat. Osoby, które nie chcą gospodarować, ale nie zakwalifikowały się do kategorii drobnych producentów mleka, albo zajmują się nie tylko produkcją mleka również mogą otrzymać pomoc zgodnie z tym planem.

Planuje się, że roczna maksymalna suma pomocy dla rolnika, który przed czasem wycofał się z towarowej produkcji rolnej, wyniesie 3967,5 euro. Ta pomoc będzie wypłacana również po tym, gdy rolnik osiągnie wiek emerytalny. Jednakże w przypadku, gdy zacznie otrzymywać emeryturę, wypłacana do twej chwili kompensata zmniejszy się o wysokość emerytury. Ogólna suma pomocy w ciągu maksymalnie dopuszczalnego okresu, tj. 15 lat, ale nie dłużej, niż odbiorca doczeka 70 lat, nie może przekraczać 18.547,4 euro na gospodarstwo.

Rozpoczęcie wypłacania pomocy pracownikom gospodarstwa rolnego w związku z wczesnym wycofaniem się z towarowej produkcji rolnej, jako wypłaty emerytalnej przewiduje się osobie od 55 lat do chwili otrzymania emerytury starczej. Roczna suma pomocy wyniesie 1024 euro na osobę i nie może być wypłacana dłużej niż przez 7,5 lat.

Osoba, przekazująca gospodarstwo, będzie musiała przerwać produkcję towarową i zobowiązać się, że nigdy więcej do niej nie wróci. Rolnik będzie mógł wytwarzać tyle, ile zużywa na własne potrzeby, jednakże będzie musiał ściśle przestrzegać tego, aby nie wytwarzać produkcji towarowej.

Pełna taryfa pomocy będzie stosowana tylko za posiadane 70 ha, za pozostałą ziemię właścicielowi będzie się kompensować, stosując połowę lub 50 % taryfy pomocy. Tereny zalesione nie będą wspierane.

Więc, aby otrzymać wszystkie należące się fundusze każdy rolnik do 2004 r. powinien zarejestrować swe gospodarstwo w swoim starostwie.

Informacja Ministerstwa Rolnictwa
Vielutë Vaičiuniené

Nasz Czas 7/2003 (596)