"Łatgalia"
ŁOTWA

O Inflantach Polskich na Uniwersytecie Daugavpilskim

W poniedziałek 10 lutego br. około 30 studentów studiujących język polski i kulturę polską na Uniwersytecie Daugavpilskim miało okazję wysłuchać ciekawej prelekcji historycznej na temat Inflant Polskich. Prezes Towarzystwa historycznego "Inflanty" pani Halina Szakiel kontynuuje swoją działalność oświatową zapoznając młode pokolenie z historią kraju.

Tym razem pani Halina opowiadała studentom o Inflantach Polskich czyli obecnej łotewskiej Łatgalii. Należy zaznaczyć, że tzw. Inflanty Polskie przez 210 lat od r. 1561 były integralną częścią I Rzeczypospolitej aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r.

Rozpoczęła swoją prelekcję p. H. Szakiel od momentu, kiedy Łotwę w ogóle zamieszkiwały różne plemiona i była ona jeszcze pogańska. Dość interesująco opowiedziała o mnichu Meinarcie, który właśnie zaczął krzewić na Łotwie chrześcijaństwo. W 1184 r. w Ikszkile (k. Rygi) został zbudowany pierwszy drewniany kościół a w 1186 roku mnich Meinart został podniesiony do godności biskupa. Mnich zmarł w Ikszkile, a jego szczątki zostały w 14 w. przeniesione do Rygi. Szerzył chrześcijaństwo również i biskup Albert, który w 1202 r. założył Zakon Braci Mieczowych.

Poza tym pani Helena dość szczegółowo opowiedziała o historii Inflant Polskich, które zresztą i były głównym tematem jej prelekcji historycznej. O powstaniu zakonu, królu Stefanie Batorym, pokoju w Oliwie, a także i o tych postaciach, które żyły i tworzyły na obecnej Ziemi Łatgalskiej.

W planach na przyszłość są też wycieczki do tych miejsc nie tylko w Łatgalii, ale także na Litwie i w Polsce.

Podsumowując należy podkreślić, że zapoznanie młodego pokolenia z ojczystą historią i tradycjami polskimi nie tylko uzupełnia luki w jego wiedzy, ale i daje nadzieję na przyszłość, że te tradycje historyczne będą kontynuowane.

Przygotował W. P.

Nasz Czas 7/2003 (596)