"Nasza Polonia" nr 145
ESTONIA

SENAT RP dla Polonii

UCHWAŁA Nr 125
PREZYDIUM SENATU
z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2003

Na podstawie art. 9 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (Monitor Polski z 2002 r. Nr 54, poz. 471) i w związku z § 2 uchwały nr 124 Prezydium Senatu z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą uchwala się, co następuje:

§ 1.

Prezydium Senatu określa kierunki działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2003, poprzez finansowanie zadań państwowych o charakterze programowym i inwestycyjnym, uwzględniając w szczególności:

1. stanowisko Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu,

2. stanowisko senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą,

3. opinię Kancelarii Senatu.

§ 2.

W odniesieniu do zadań o charakterze programowym określa się następujące priorytety:

1. wspieranie organizacji polskich i polonijnych za granicą,

2. wspieranie i rozwój edukacji w środowiskach Polonii i Polaków za granicą,

3. pomoc socjalna i rzeczowa dla Polonii i Polaków za granicą,

4. wspieranie kultury polskiej poza granicami kraju,

5. wspieranie aktywności i rozwoju polonijnych organizacji młodzieżowych,

6. pomoc dla dzieci z polskich przedszkoli, szkół i punktów nauczania języka polskiego za granicą,

7. promocja spraw polonijnych,

8. wspieranie działań związanych z integracją Polski z Unią Europejską,

9. rozwój przedsiębiorczości wśród Polaków za granicą i ich współpraca gospodarcza z Polską.

§ 3.

W ramach zadań o charakterze inwestycyjnym określa się następujące priorytety, z pierwszeństwem zadań kontynuowanych:

1. rozbudowę i remonty szkół polskich na Litwie, Białorusi i Ukrainie,

2. remonty siedzib organizacji polonijnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ MARSZAŁEK SENATU
Longin PASTUSIAK


Nasz Czas 6/2003 (595)